T

O

U

C

H


S

C

R

O

L

L

Stop animation

Analyse af krav

Forretnings-hændelser

Begrebsmodeller

UML

Use Cases

Object Modelling

HHH-skema

Innovative teknikker til nytænkning af processer

Systemudviklingsmetoder

8
7

Mit arbejde med udviklingsmetoder


Virksomhedsanalyse, kravspecifikation og systemdesign er opgaver i systemudviklingsprocessen, der foregår et par skridt foran programmeringen.


Jeg har skrevet om og undervist i metoder til disse opgaver i en lang årrække. Det startede med metoden Struktureret Analyse i 80'erne, som jeg videreudviklede til Integreret SystemAnalyse.


Senere vandt den objektorienterede tankegang indpas, og mit bidrag i den forbindelse er en objektorienteret metode, der tager udgangspunkt i den virkelige verdens hændelser og begreber.

ObjektOrienteret systemudvikling med UML


Bogen beskriver hele systemudviklingsprocessen fra forretningsmodellering til applikationsdesign.


Virksomhedens arbejdsprocesser, begivenheder og begreber danner grundlag for en virksomhedsmodel, som IT-systemet skal bygge på. Metoden omfatter teknikker, der sikrer, at der ikke kun sættes strøm til forældede arbejdsprocesser, men at man benytter lejligheden til at nytænke og forbedre struktur og arbejdsformer.


Struktureret Analyse - Integreret systemanalyse


Bogen blev en bestseller og udkom i så mange oplag, at jeg faktisk ikke ved præcis hvor mange.


Forlaget besluttede for få år siden ikke at genoptrykke, men ombestemte sig igen på grund af mange forespørgsler. Så bogen er på gaden igen.


En populær bog, der åbenbart ikke er helt forældet.


Forretningsmodellering med UML

8
7

Om bogenBogen er skrevet og struktureret, så den dækker hele udviklingsprocessen fra forretningsanalyse til systemdesign.


Ved hjælp af modelsproget UML (Unified Modelling Language) gennemgås forskellige teknikker til analyse, modellering og design af såvel en virksomhed eller institutions funktioner som et systems virkemåde.


Via kendte problemer i en velkendt verden føres læseren frem til en forståelse af målrettede løsninger ved hjælp af en systemudvikling, der er såvel objektorienteret som komponentbaseret og forretningsdrevet.


Bogen udmærker sig ved et meget højt ambitionsniveau med hensyn til at leve op til kravene om:
- Systemer med optimal struktur med henblik på fleksibilitet, genbrug og robusthed.
- Fremdrift i udviklingsprocessen.
- Innovativ forretnings- og systemudvikling ved hjælp af teknikker, der fokuserer på nytænkning og redesign.


Bogen er primært skrevet som en lære- og kursusbog og henvender sig til studerende på IT-uddannelserne, professionelle IT-folk og andre faggrupper, der via deres arbejde stiller krav til systemerne.

Indholdsfortegnelse


Kapitel 1: Introduktion


Del I: Udviklingsproces

Kapitel 2: Innovation
Kapitel 3: Model i tre lag
Kapitel 4: Fase 1 - Forretningsmodellering
Kapitel 5: Fase 2 - Applikationsmodel med komponenter
Kapitel 6: Fase 3 - Specifikation
Kapitel 7: Planlægning af udviklingsproces


Del II: UML-model

Kapitel 8: Strukturer i virksomhed og system
Kapitel 9: Klasser
Kapitel 10: Associationer
Kapitel 11: Generalisering/specialisering
Kapitel 12: Tilstande og hændelser
Kapitel 13: Use cases
Kapitel 14: Interaktion
Kapitel 15: Arkitektur

Indholdsopdateringer


Hvis du opdager fejl i bogen, vil jeg være taknemmelig, hvis du sender mig en e-mail.


NB Indholdet i bogens første del kan ikke stå alene. Specielt i forhold til forretningsmodellering har jeg erfaret, at der er dukket spørgsmål op til emner, der er beskrevet i anden del. I forbindelse med forretningsmodellering er det nødvendigt at læse kapitlerne 12 og 13. Kapitlerne 8, 9, 10 og 11 er også nyttige i den forbindelse.

Rettelser 1


Kapitel 4, side 72, figur 4.9:

Der er tegnet to læger. Der burde kun være en læge, da der her ikke er tale om krydsede streger. Som figuren ser ud nu, skaber det forvirring, at der er to læger tæt på hinanden.

Kapitel 6, side 137:

Eksempel på attributbeskrivelse, værdisæt skal være ".rabatsats" og ikke "SATS".

Kapitel 6, side 132:

En associationsbeskrivelse skal selvfølgelig også indeholde navnet på associationen - måske to eller flere navne.

Kapitel 6, side 128 og 135:

Operationsbeskrivelser kan også være pre- og postkonditioner. Se kapitel 5 side 110 hvorfor bogen ikke omhandler pre- og postkonditioner på operationer. Bogen behandler derimod pre- og postkonditioner på use cases, se kapitel 13. (Stikordsregistreret mangler en henvisning til dette.)

Kapitel 5, side 121:

"Specificer et interface pr. servicekomponent" skal tilføjes:
"Ulempen ved dette kriterium er, at man skal tilføje et nyt interface, hver gang man får en ny servicekomponent, hvilket strider imod et princip om, at det er bedst, at komponenterne ikke ved, hvem der bruger dem. Det hører dog med til denne diskussion, at der jo ikke skal defineres nye serviceoperationer, da det nye interface vil bestå af allerede eksisterende serviceoperationer."

Rettelser 2


Kapitel 6, side 143:

Tredje afsnit om låsning af databasen skal udgå eller uddybes. Det er rigtigt, at låsning af databasen er "teknologi", men det er forkert, at det er teknologiafhængigt. Beslutning om låsning hænger sammen med muligheden for at "rulle tilbage", hvis noget går galt. Denne beslutning er forretningsafhængig og hører derfor hjemme i servicelaget.

Kapitel 13, afsnit 3:

Det er tilladt at tegne den samme aktør flere steder på samme use case diagram for at undgå krydsede pile.

Bestil bog


Objektorienteret systemudvikling med UML


Virksomhedsmodellering har til formål at skabe en teknologineutral model af en virksomhed, og således fremme et sundt grundlag for dynamiske forandringer af såvel den enkelte virksomhed som dens systemer.


Metoden dækker foranalyse, detailanalyse og forretningsmæssigt design af såvel den begrebsmæssige side af virksomheden - datasiden - som dens funktioner og lægger op til et aktivt samspil mellem virksomhedskyndige - dvs. brugerne - og IT-kyndige. Resultatet af et sådant samspil er en virksomhedsmodel af det involverede forretningsområde.


Virksomhedsmodellen bliver den faktiske basis for alle ændringer, såvel grundlæggende nytænkning - Business Process Reengineering - som systemudvikling. I metoden er der indbygget en synergieffekt, der fokuserer på mulige forandringer og stiller de rigtige spørgsmål.


Bogen henvender sig til alle IT-studerende, såvel som til erfarne IT-medarbejdere og metodespecialister, samt alle faggrupper, der har interesse i virksomhedsanalyse og innovation


Bestil bogen

Struktureret Analyse

8
7

Struktureret analyse - integreret systemanalyse


Struktureret Analyse fra 1991 er efter et par år som udsolgt bog, nu blevet genoplivet efter forespøgsel fra vores læsere.


Indeholder en samlet metode til systemanalyse af administrative systemer: Integreret systemanalyse (ISA). Metoden er en videreudvikling af den traditionelle strukturerede analyse kombineret med informationsanalyse i form af informationsmodeller.


ISA integrerer således analyse af funktionssiden: Hvad skal systemer kunne, med analyse af informationssiden: hvad skal systemet huske. Der arbejdes parallelt med de to sider, således at viden fra funktionssiden udnyttes til analyse af informationssiden og omvendt.


Analysemetoden er klart og præcist beskrevet, og den er bl.a. illustreret med en gennemgående case.


Bestil bogen

Therese VendelhavenDigevej 2, Sønderho, DK6720 Fanø, Denmark +45 75 75 77 66 mail@therese.dk

Mini CV

I 1971 var jeg på mit første programmeringskursus og et år senere fik jeg mit første job som programmør. Det blev til mange år som systemudvikler i store datacentre.

I 1987 blev jeg selvstændig konsulent med systemudviklingsmetoder som speciale. Jeg skrev lærebøger, udarbejdede kursusmateriale og underviste på intensivkurser for systemudviklere.

I 2000 blev jeg ansat på Teknologisk Institut som chefkonsulent -  stadig med systemudviklingsmetoder som speciale.

P>I 2005 startede jeg udviklingen af Content Management Systemet AppDreamer, som du kan læse om på dette websted.